ارائه دهنده خدمات فنی و ‏مهندسی، مشاوره و ساخت سیستم‏های تصفیه آب، فاضلاب و پساب

Producer of water & waste water treatment

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ برای آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ

کد مطلب : 46

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ برای آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ...

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ برای آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺧﻼﺻﻪ

ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﮔﺎھﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ٧٣/٢ ٪ از آب ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ١٦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز ﭘﺴﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺳﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ ١٠٪ از ﭘﺴﺎب را ﺑﺘﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد، ٠/٥٨ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، از ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ MBR ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻔﻮن ﺗﻮاﻟﺖ از ﻓﺎﺿﻼب ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از MBR ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺮه

ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻔﻮرم و ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد . ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺮرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهھﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺟﮫﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی UV و ازن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ راهﮐﺎر ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﺴﺎب ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪورت ، ﻣﻘﺪار ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ، T-P ، T-N ، DOC ، ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ، pH ، ﺳﺨﺘﯽ و ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻦآوری ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت MBR-RO و MBR-NF ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ NF ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی راداراﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آب ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪھﺮﺣﺎل ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب درﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد . ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب راه ﺣﻞ ھﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزی ، اﺳﺘﻔﺎده از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ از آب درﯾﺎ و اﻣﺜﺎل آن . ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب از ﭘﺴﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞھﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﭘﺴﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﮔﺎھﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ٧٣/٢ ٪ از آب ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ١٦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز ﭘﺴﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد (وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺮه ، ٢٠٠٢) . ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺳﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ ١٠٪ از ﭘﺴﺎب را ﺑﺘﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ، ٠/٥٨ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد .

در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ، آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻧﻮﻋﯽ آب ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺎﺑﯿﻦ آب ﺷﮫﺮی و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ . ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ، از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻔﻮن ﺗﻮاﻟﺖ ، آب ﭘﺎﺷﯽ (ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ، ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ) ، آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ( ﻣﺎﺷﯿﻦﺷﻮﯾﯽ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ) ، ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑﯽ ( اﺳﺘﺨﺮ ، ﻓﻮاره آﺑﯽ ) ، و اﻣﺜﺎل آن .

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص دارد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦآوری ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ( Ciardelli و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ، ٢٠٠٠) ، ﻧﯿﻤﻪ ھﺎدی (You و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ، ٢٠٠١) ، ﮐﻮدﺳﺎزی ( Karabelas و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ، ٢٠٠١) ، روروک و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﺎزی ( ٢٠٠١ ، Marcucci & Tognotti) و اﻣﺜﺎل آن . ﻣﺜﻼً ، ﻃﺮح NEWaterدر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر آب ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻏﯿﺮآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﭘﺰی و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . در ﺳﺎل ٢٠٠4 ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت NEWater٩٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روز ﺑﻮد . ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ، اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوریھﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ پساب و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر (MBR) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ MBR ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ پساب ، دارای ﻣﺰﯾﺖھﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ MBR از ﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﺪات از ﻓﺎﺿﻼب ، ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻐﺬی ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬاری ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ /در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻟﺠﻦ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺪک ، ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آب دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻢ / ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ MBR ﯾﺎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﭼﻨﺎنﭼﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از MBR ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﺎ

ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﮫﺮه ﺑﺮد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ MBR ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﻦآوری ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ، ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﻔﻮن ﺗﻮاﻟﺖ ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﺴﺎب ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﯿﻔﯽ آب ﮐﺮه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﮫﺖ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب در ﺻﻨﻌﺖ ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ و ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد .

آب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ، آب ﺑﻮﯾﻠﺮ ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد . در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺧﺎص ﺟﮫﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ :

- ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ، رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .

- ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺠﮫﯿﺰات دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .

- ﺣﺎوی ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

- ﮐﻒ زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ .

اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ . رﺳﻮبﮔﺬاری و ﺧﻮردﮔﯽ دو ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ . در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ، ﺧﻮردﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ . ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮبﮔﺬاری و ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺒﺎع LSI ,Langelier , 1936) Langelier) ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ . ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ، ﺳﺨﺘﯽ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ وﺟﻮد دارد . ھﻢﭼﻨﯿﻦ ، رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮبﮔﺬاری و ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢھﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻒ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﻣﺤﻠﻮل (DOC) ، ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ (T-N) وﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ (T-P) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ MBR ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب از ﭘﺴﺎب ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﺳﯿﻔﻮن ﺗﻮاﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺮوﺟﯽ MBR ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ، ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد .

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ھﺎی آب دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ UV و ازن در ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ، ﺟﮫﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﮐﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﺴﺎب ، در ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب وﺟﻮد دارد . اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﮐﺪورت ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ، T-P ، T-N ، DOC، ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ، pH ، ﺳﺨﺘﯽ و ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦآوری ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﻪﺻﻮرت MBR-RO و MBR-NF ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ NF دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب اﺳﺖ.


کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفتخر به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی,فیلتراسیون پیشرفتهUFوNFاسمز معکوسROالکترودیونیزاسیونEDIسختی گیر ها و فیلتر های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب شامل : اسمز معکوس RO ، نانوفیلتراسیون NF ، اولترافیلتراسیون UF ، الکترودیونیزاسیون EDI ، سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب شامل : ضدعفونی آب با ازن ، ضدعفونی آب با UV ، ضدعفونی آب با کلر ، تجهیزات واتصالات تصفیه آب ، مواد شیمیایی تصفیه آب مفتخر به ارائه خدمات تصفیه آب در صنایع مختلف ازجمله: تصفیه آب صنایع داروسازی (شامل: آب خالص PW آب قابل تزریق WFI  ، بخار خالص PS ، سیستم ذخیره سازی و توزیع loop و مستندسازی Documentation)، تصفیه آب صنایع غذایی ، تصفیه آب تاسیسات ، تعمیرو نگهداری سیستم های تصفیه آب ، نوسازی وارتقا سیستم های تصفیه آب و پکیج های تصفیه پساب ( پکیج های تصفیه فاضلاب ) و نیز خدمات آزمایشگاهی تصفیه آب و پساب شامل : پایش آب ( آنالیز آب ) و پایش پساب( آنالیز پساب ) است.

مواد شیمیایی تصفیه آب ارائه شده توسط این مجموعه شامل: آنتی اسکالانت ( رسوب زدا ) ، سدیم بی سولفیت ، مواد شیمیای سیستم های حرارتی و تبریدی ، هیپوکلریت سدیم ، مواد شوینده ممبران

تجهیزات واتصالات تصفیه آب شامل: انواع فیلتر های تصفیه آب و پساب ( فیلتر های دیسکی ، فیلتر های کارتریجی ، فیلتر های پکیج های تصفیه پساب..... و تجهیزات واتصالات استنلس استیل ( لوله واتصالات 316L ، تانک استیل ، شیر های دیافراگمی استیل Burkert و Gemu ، اسپری بال ، تی سی و کلمپ استیل ).

ابزار دقیق تصفیه آب  نیز شامل: PH متر آنلاین ، ORP متر آنلاین ، کلریمتر آنلاین ،  TDS متر آنلاین ، EC متر آنلاین (هدایت سنج آنلاین) ، DO  متر آنلاین ، BOD متر آنلاین ، COD متر آنلاین ، SDI متر و کیت های تصفیه آب و پساب می باشد.

این مجموعه با اتکا به کارشناسان مجرب در اجرای پروژه های خالص سازی آب قادر به همکاری با کارفرمایان محترم می باشد.

نویسنده : کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران(دپارتمان تحقیق و توسعه)

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

مقالات تصفیه آب


 

 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
آلودگی آب

BOD و COD چیست؟

کل نمک های محلول TDS

ازون چیست ؟

سختی آب

سیستم های مولد نور فرابنفش UV

مقایسه لامپهای UV و Ozone - UV در کانالهای هواساز

کیفیت آب آشامیدنی برای دام و طیور

فن آوری نانو و کاربردهای آن در صنعت تصفیه آب

عوامل موثر بر غلظت نیترات آب های زیرزمینی

سیستم راکتورهای ناپیوسته متوالیSBR

سیستم جدید تصفیه آب

سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی

سختی آب و مقایسه آن در آب شرب شهری، آب بسته بندی و تصفیه خانگی

چربی گیر DAF

تصفیه فاضلاب به روش EAAS

تصفیه آب به روش (EDR (Electro dialysis Reverse

تأثیرآب آلوده برکشاورزی، شیلات

پیش تصفیه فاضلاب به روش UAFB

فیلترهای KDF در تصفیه آب

آلودگی آب در صنایع معدنی

آلودگی آب در اثر فعالیتهای دامداری و شیلات

استانداردهای زیست محیطی آب

انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی

تکنیک نوظهور تصفیه آب EXIR

‏Bioremediation بازیابی مجدد

تهیه آب فوق خالص برای مصارف آزمایشگاهی

تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی

تصفیه آب در تصفیه خانه های آب سطحی

تهیه آب شیرین از آب دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

مقالات تصفیه آب

 
   

مطالب مرتبط

تصفیه آب برج خنک کن
نقش و اهمیت کاربرد ممبران ها در صنعت تصفیه آب
کاربرد اسمز معکوس
روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب
انواع روش های تصفیه آب
تصفیه آب به روش سیستم نانو فیلتراسیون
استاندارد آب آشامیدنی
مواد شیمیایی سیکل حرارتی و تبرید
ازن و تصفیه فاضلاب
عیب یابی، تعمیر و نگهداری و سرویس های دوره ای سیستم تصفیه آب
تصفیه آب در صنایع
خدمات تصفیه آب جهت تاسیسات

مطالب مشابه

آلودگی آب
BOD و COD چیست؟
کل نمک های محلول TDS
ازون چیست ؟
سختی آب
سیستم های مولد نور فرابنفش UV
مقایسه لامپهای UV و Ozone - UV در کانالهای هواساز
کیفیت آب آشامیدنی برای دام و طیور
فن آوری نانو و کاربردهای آن در صنعت تصفیه آب
عوامل موثر بر غلظت نیترات آب های زیرزمینی
سیستم راکتورهای ناپیوسته متوالیSBR
سیستم جدید تصفیه آب
سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی
سختی آب و مقایسه آن در آب شرب شهری، آب بسته بندی و تصفیه خانگی
چربی گیر DAF
تصفیه فاضلاب به روش EAAS
تصفیه آب به روش (EDR (Electro dialysis Reverse
تأثیرآب آلوده برکشاورزی، شیلات
پیش تصفیه فاضلاب به روش UAFB
فیلترهای KDF در تصفیه آب
آلودگی آب در صنایع معدنی
آلودگی آب در اثر فعالیتهای دامداری و شیلات
استانداردهای زیست محیطی آب
انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی
تکنیک نوظهور تصفیه آب EXIR
‏Bioremediation بازیابی مجدد
تهیه آب فوق خالص برای مصارف آزمایشگاهی
تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی
تصفیه آب در تصفیه خانه های آب سطحی
تهیه آب شیرین از آب دریا
تصفیه آب به روش الکترودیونیزاسیون EDI

جستجو های مشابه

تصفیه آب صنایع شیمیایی جستجوی عبارت " تصفیه آب صنایع شیمیایی" در سایت با استفاده از گوگل
دستگاه SDI جستجوی عبارت "دستگاه SDI" در سایت با استفاده از گوگل
RO جستجوی عبارت " RO" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب صنعتی جستجوی عبارت " تصفیه آب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
سیستم EDI جستجوی عبارت " سیستم EDI" در سایت با استفاده از گوگل
آب خالص جستجوی عبارت " آب خالص" در سایت با استفاده از گوگل
کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران جستجوی عبارت "کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران" در سایت با استفاده از گوگل
آب داروسازی جستجوی عبارت "آب داروسازی" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه پساب صنعتی جستجوی عبارت "تصفیه پساب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
پساب جستجوی عبارت "پساب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه پساب جستجوی عبارت "تصفیه پساب" در سایت با استفاده از گوگل
دستگاه EDI جستجوی عبارت " دستگاه EDI" در سایت با استفاده از گوگل
اسپری بال جستجوی عبارت "اسپری بال" در سایت با استفاده از گوگل
نوسازی و ارتقا سیستم های تصفیه آب و پساب جستجوی عبارت " نوسازی و ارتقا سیستم های تصفیه آب و پساب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب صنایع داروسازی جستجوی عبارت "تصفیه آب صنایع داروسازی" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب و پساب جستجوی عبارت "تصفیه آب و پساب" در سایت با استفاده از گوگل
آب قابل تزریق جستجوی عبارت "آب قابل تزریق" در سایت با استفاده از گوگل

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

محصولات

پایش آنلاین آب و پساب

پرتابل آنالایزر

تصفیه آب خانگی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

آزمایشگاه آب و پساب

اسمز معکوس RO

الکترودیونیزاسیون EDI

فیلتراسیون پیشرفته NF، UF

سیستم های رزینی تصفیه آب

فیلترهای FRP

ضدعفونی آب

ابزار دقیق و فلومتر

تجهیزات و اتصالات تصفیه آب

مواد شیمیایی تصفیه آب

مقالات تصفیه آب

دانلود کاتالوگ های کلینیک تصفیه آب

اخبار کلینیک تصفیه آب

سایتهای مرتبط با تصفیه آب

دسترسی های سایت

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه سایت

جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته در سایت

فیدخوان RSS

فیدخوان RSS

فیدخوان ATOM

فیدخوان ATOM

تابلو روزانه

توصیه ها و تبلیغات

تامین استیل تامین کننده انواع لوله و اتصالات استیل در ایران

سلامت خانواده شما ب دستگاه تصفیه آب خانگی کلینیک تصفیه آب ایران

دستگاه تصفیه خانگی

خدمات الکترونیک منظم - نرم افزار و وب سایت تعاونی های مسکن

خدمات مشاوره و ارتقاء سایت منظم - افزایش رتبه در جستجو های گوگل

 

 

کلینیک تصفیه صنعتی آب، فاضلاب و پساب  ایران - ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی در زمینه تصفیه آب و پساب صنعتی

طراحی وب سایت و بهینه سازی برای موتور های جستجو SEO توسط منظم wwww.monazam.ir