ارائه دهنده خدمات فنی و ‏مهندسی، مشاوره و ساخت سیستم‏های تصفیه آب، فاضلاب و پساب

Producer of water & waste water treatment

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

ضدرسوب - آنتی اسکالانت  Antiscalant

کد مطلب : 88

ضدرسوب - آنتی اسکالانت Antiscalant

وﺟﻮد ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب ﻧﻤﻜﻬﺎی ﻛﻢ محلول و ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آنتی اﺳﻜﺎﻻﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ...

ضدرسوب – آنتی اسکالانت  Antiscalant

وﺟﻮد ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب ﻧﻤﻜﻬﺎی ﻛﻢ محلول و ﻋﺪم ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آنتی اﺳﻜﺎﻻﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻤﺒﺮاﻧﻬﺎی RO , و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ  ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن زود ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺧﻮاﻫﺪ شد.از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و سولفات باریم ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ  اشاره نمود . رﺳﻮب ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ  و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ CaF  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻜﻼت رﺳﻮﺑﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  

آﻧﺘﻲ اﺳﻜﺎﻻﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﻮﻧﻴﻚ ( ﻓﺴﻔﻮﻧﻴﺖ ها)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده آﺳﻴﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻤﺒﺮان ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه RO زده و ﻣﻮﺟﺐ  کاهش دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ TDSﻣﻲ ﮔﺮدد.

بازدارنده های رسوب (آنتی اسکالانت) انواع مختلفی دارند که بسته به دستگاه و نوع رسوب های احتمالی پیشنهاد می شوند.


کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفتخر به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی,فیلتراسیون پیشرفتهUFوNFاسمز معکوسROالکترودیونیزاسیونEDIسختی گیر ها و فیلتر های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 


کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب شامل : اسمز معکوس RO ، نانوفیلتراسیون NF ، اولترافیلتراسیون UF ، الکترودیونیزاسیون EDI ، سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب شامل : ضدعفونی آب با ازن ، ضدعفونی آب با UV ، ضدعفونی آب با کلر ، تجهیزات واتصالات تصفیه آب ، مواد شیمیایی تصفیه آب مفتخر به ارائه خدمات تصفیه آب در صنایع مختلف ازجمله: تصفیه آب صنایع داروسازی (شامل: آب خالص PW آب قابل تزریق WFI  ، بخار خالص PS ، سیستم ذخیره سازی و توزیع loop و مستندسازی Documentation)، تصفیه آب صنایع غذایی ، تصفیه آب تاسیسات ، تعمیرو نگهداری سیستم های تصفیه آب ، نوسازی وارتقا سیستم های تصفیه آب و پکیج های تصفیه پساب ( پکیج های تصفیه فاضلاب ) و نیز خدمات آزمایشگاهی تصفیه آب و پساب شامل : پایش آب ( آنالیز آب ) و پایش پساب( آنالیز پساب ) است.

مواد شیمیایی تصفیه آب ارائه شده توسط این مجموعه شامل: آنتی اسکالانت ( رسوب زدا ) ، سدیم بی سولفیت ، مواد شیمیای سیستم های حرارتی و تبریدی ، هیپوکلریت سدیم ، مواد شوینده ممبران

تجهیزات واتصالات تصفیه آب شامل: انواع فیلتر های تصفیه آب و پساب ( فیلتر های دیسکی ، فیلتر های کارتریجی ، فیلتر های پکیج های تصفیه پساب..... و تجهیزات واتصالات استنلس استیل ( لوله واتصالات 316L ، تانک استیل ، شیر های دیافراگمی استیل Burkert و Gemu ، اسپری بال ، تی سی و کلمپ استیل ).

ابزار دقیق تصفیه آب  نیز شامل: PH متر آنلاین ، ORP متر آنلاین ، کلریمتر آنلاین ،  TDS متر آنلاین ، EC متر آنلاین (هدایت سنج آنلاین) ، DO  متر آنلاین ، BOD متر آنلاین ، COD متر آنلاین ، SDI متر و کیت های تصفیه آب و پساب می باشد.

این مجموعه با اتکا به کارشناسان مجرب در اجرای پروژه های خالص سازی آب قادر به همکاری با کارفرمایان محترم می باشد.

نویسنده : کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران(گروه مهندسی تصفیه آب صنعتی)

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

مواد شیمیایی تصفیه آب


محصولات


 

 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

PH متر پرتابل

TDS متر پرتابل

پایش آنلاین هدایت الکتریکی EC

پایش آنلاین BOD ,COD

پایش آنلاین PH

سیستم های ضدعفونی آب با کلر

دستگاه ازن خانگی

فیلتر بیرونی تصفیه آب یخچال

فیلتر سردوشی تصفیه کننده آب

مواد شیمیایی آب سیستم های خنک کننده

تمیز کننده ممبران

SDI متر

ORP متر پرتابل

EC متر پرتابل

پایش آنلاین DO

پایش آنلاین کلر / ازن

پایش آنلاین TOC

پایش آنلاین ORP

پایش آنلاین هیدرازین

پایش آنلاین فلورید

پایش آنلاین آمونیوم

سیستم های پیشرفته گندزدایی آب در استخرهای شنا

فیلترها Filter

تجهیزات و اتصالات استنلس استیل

دیونایزر Deionation

میکس بد Mixed bed

کربن اکتیو Carbon Active

سختی گیر Softener

فیلتر شنی (صافی شنی)

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

مواد شیمیایی تصفیه آب

 
   

مطالب مرتبط

نقش و اهمیت کاربرد ممبران ها در صنعت تصفیه آب
کاربرد اسمز معکوس
مواد شیمیایی آب بویلرها
رزین حذف آهن Green sand
هیپو کلریت کلسیم Ca(ClO)2
آهک هیدراته
آب ژاول
پلی کلراید آلومینیم
سیلیس
سدیم متابی سولفیت
بایوساید و مواد آنتی باکتریال
رزین های کاتیونی و آنیونی
مواد شیمیایی سیکل حرارتی و تبرید
موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب
نانو فیلتراسیون
`اسمز معکوس(ممبرین RO)

مطالب مشابه

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای
PH متر پرتابل
TDS متر پرتابل
پایش آنلاین هدایت الکتریکی EC
پایش آنلاین BOD ,COD
پایش آنلاین PH
سیستم های ضدعفونی آب با کلر
دستگاه ازن خانگی
فیلتر بیرونی تصفیه آب یخچال
فیلتر سردوشی تصفیه کننده آب
مواد شیمیایی آب سیستم های خنک کننده
تمیز کننده ممبران
SDI متر
ORP متر پرتابل
EC متر پرتابل
پایش آنلاین DO
پایش آنلاین کلر / ازن
پایش آنلاین TOC
پایش آنلاین ORP
پایش آنلاین هیدرازین
پایش آنلاین فلورید
پایش آنلاین آمونیوم
سیستم های پیشرفته گندزدایی آب در استخرهای شنا
فیلترها Filter
تجهیزات و اتصالات استنلس استیل
دیونایزر Deionation
میکس بد Mixed bed
کربن اکتیو Carbon Active
سختی گیر Softener
فیلتر شنی (صافی شنی)
اولترافیلتراسیون

جستجو های مشابه

دستگاه RO جستجوی عبارت "دستگاه RO" در سایت با استفاده از گوگل
آب سازی در داروسازی جستجوی عبارت "آب سازی در داروسازی" در سایت با استفاده از گوگل
آب قابل تزریق جستجوی عبارت "آب قابل تزریق" در سایت با استفاده از گوگل
سیستم اسمز معکوس جستجوی عبارت "سیستم اسمز معکوس" در سایت با استفاده از گوگل
نانو فیلتراسیون جستجوی عبارت "نانو فیلتراسیون" در سایت با استفاده از گوگل
پروژه تصفیه آب جستجوی عبارت "پروژه تصفیه آب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه پساب جستجوی عبارت "تصفیه پساب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب صنعتی جستجوی عبارت "تصفیه آب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
دستگاه تصفیه آب جستجوی عبارت "دستگاه تصفیه آب" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب تاسیسات جستجوی عبارت "تصفیه آب تاسیسات" در سایت با استفاده از گوگل
اسپری بال جستجوی عبارت "اسپری بال" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب صنایع داروسازی جستجوی عبارت "تصفیه آب صنایع داروسازی" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه آب اسمز معکوس جستجوی عبارت "تصفیه آب اسمز معکوس" در سایت با استفاده از گوگل
تصفیه فاضلاب صنعتی جستجوی عبارت "تصفیه فاضلاب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل
لوله استیل صنایع داروسازی جستجوی عبارت "لوله استیل صنایع داروسازی" در سایت با استفاده از گوگل
سختی گیر جستجوی عبارت "سختی گیر" در سایت با استفاده از گوگل
دستگاه تصفیه آب صنعتی جستجوی عبارت "دستگاه تصفیه آب صنعتی" در سایت با استفاده از گوگل

کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران

محصولات

پایش آنلاین آب و پساب

پرتابل آنالایزر

تصفیه آب خانگی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

آزمایشگاه آب و پساب

اسمز معکوس RO

الکترودیونیزاسیون EDI

فیلتراسیون پیشرفته NF، UF

سیستم های رزینی تصفیه آب

فیلترهای FRP

ضدعفونی آب

ابزار دقیق و فلومتر

تجهیزات و اتصالات تصفیه آب

مواد شیمیایی تصفیه آب

مقالات تصفیه آب

دانلود کاتالوگ های کلینیک تصفیه آب

اخبار کلینیک تصفیه آب

سایتهای مرتبط با تصفیه آب

دسترسی های سایت

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه سایت

جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته در سایت

فیدخوان RSS

فیدخوان RSS

فیدخوان ATOM

فیدخوان ATOM

تابلو روزانه

توصیه ها و تبلیغات

تامین استیل تامین کننده انواع لوله و اتصالات استیل در ایران

سلامت خانواده شما ب دستگاه تصفیه آب خانگی کلینیک تصفیه آب ایران

دستگاه تصفیه خانگی

خدمات الکترونیک منظم - نرم افزار و وب سایت تعاونی های مسکن

خدمات مشاوره و ارتقاء سایت منظم - افزایش رتبه در جستجو های گوگل

 

 

کلینیک تصفیه صنعتی آب، فاضلاب و پساب  ایران - ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی در زمینه تصفیه آب و پساب صنعتی

طراحی وب سایت و بهینه سازی برای موتور های جستجو SEO توسط منظم wwww.monazam.ir